batixa:

(via textiles | têxteis / 1910 string star, detail of center, Kate Knight photo)